วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
.................โครงการสอน
รหัสวิชา..............................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
.......................................
......................................
......................................
......................................

วัตถุประสงค์
1.....................................
2......................................
3.......................................
4.......................................
5......................................

เนื้อหารายวิขา
หน่วยที่  1...........................
หน่วยที่  2...........................

หน่วยที่  3...........................

หน่วยที่  4...........................
หน่วยที่  5...........................
หน่วยที่  6...........................

หน่วยที่  7...........................

หน่วยที่  8..........................

สื่อการสอน

1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปการณ์
5. ตัวอย่างของงาน

การวัดและการประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
..........2.1 Data
.........2.2 Information
.........2.3 Knowledge
.........2.4 Wisdom  (Power   Point)
3. เว็บบล็อก